Головне управління ДПС
у Сумській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Прикінцева частина форми декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

, опубліковано 25 листопада 2021 о 09:30

Поле «Наявність додатків6» у відповідних клітинках якого проставляється позначка «+» про наявність додатків ПВ, ПН, КВ, АМ, ТЦ, ВП.

Додаток ТЦ заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до ст. 39 розділу I Кодексу.

Поле «Наявність доповнення8» заповнюється у разі подання разом з декларацією доповнення та пояснення відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу. Таке доповнення складається у довільній формі з поясненням мотивів його подання та вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі, заповнивши відповідні рядки з цього блоку декларації.

Крім того зазначаємо, що декларація також повинна містити обов’язкові реквізити, визначені п. 48.3 ст. 48 Кодексу та враховувати вимоги ст. 48 «Складення податкової декларації» Кодексу.

Додатки до декларації

Додаток ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Показники додатка ПВ відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 відображають податкові витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією.

Дані показника рядка 02 таблиці 1 додатка ПВ дорівнюють підсумку рядків 02.1, 02.2 та 02.3 цієї таблиці та переносяться до рядка 02 ПВ декларації.

До рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ переноситься значення показника рядка 02.2.2 графи 5 Додатка АМ.

Значення рядка 02.2.3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 02.2.3 таблиці 2 додатка ПВ;

показники таблиці 2 відображають розшифровку інших витрат, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

У таблиці 2 зазначається вичерпний перелік інших витрат (крім тих, що зазначені в рядках 02.2.1, 02.2.2 АМ таблиці 1 цього додатка), передбачених угодою про розподіл продукції, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

Таблиця 2 передбачає можливість заповнення необхідної кількості рядків та самостійного зазначення інвестором (оператором) інформації про такі витрати відповідно до умов конкретної угоди про розподіл продукції.

Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Додаток АМ містить інформацію щодо нарахованої амортизації, із відображенням даних щодо балансової вартості на початок та кінець звітного (податкового) періоду основних засобів та нематеріальних активів у розрізі груп.

Значення показника рядка 02.2.2 графи 5 додатка АМ дорівнює підсумку рядків А17 та Н7 цього додатка та переноситься до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ.

Додаток КВ до рядка 03 КВ декларації

Додаток КВ містить інформацію щодо коригування витрат, які зменшують / збільшують податкові витрати, зокрема:

коригування, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (ст. 139 розділу III Кодексу);

коригування, які застосовуються при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розділу III Кодексу).

Значення рядка 03 додатка КВ переноситься до рядка 03 КВ декларації.

Додаток ПН до рядка 07 ПН декларації

Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи.

При цьому, для коректного заповнення додатка ПН, у загальній частині декларації мають бути обов’язково заповнені поля: повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, назва та код країни резиденції нерезидента, код нерезидента в країні резиденції. Повне найменування нерезидента та місцезнаходження нерезидента мають містити інформацію, що зазначена у контракті/договорі. При не заповненні вказаних обов’язкових реквізитів декларація не буде прийматися.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції заповнюються відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони.

Відмітка про наявність офшорного статусу заповнюється у разі наявності офшорного статусу відповідно до п.п. 14.1.1221 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу.

У разі застосування міжнародного договору потрібно вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до ст. 103 глави 10 розділу II Кодексу).

Показники додатка ПН відображаються у двох таблицях:

таблиця 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України»;

таблиця 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (рядок 18 таблиці 1)».

Значення рядка 32 графи 8 таблиці 1 переноситься до рядка 07 ПН декларації.

Значення рядка 18 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 18 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 6 таблиці 2.

Додаток ВП до рядків 08 - 10 декларації

Додаток ВП заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації у складі декларації за поточний звітний (податковий) період (звітний або звітний новий) відповідно до ст. 50 розділу II ПКУ.

Додаток ВП подається до декларацій зі статусом «звітна», «звітна нова» у разі заповнення рядка 3 загальної частини декларації та рядків 08-10 декларації.

Показники Додатка ВП відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 аналогічні показникам форми декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;

показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 08 - 10 декларації.

Додаток ТЦ до декларації

Додаток ТЦ подається у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу I Кодексу.

Відомості граф 1 - 12 додатка ТЦ формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 березня 2021 року за № 302/35924).

Графа 12 додатка ТЦ збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I Кодексу. Графа 12 не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

У графі 13 додатка ТЦ зазначається номер за порядком з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I Кодексу. Графа 13 додатка ТЦ не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

При заповненні графи 14 додатка ТЦ зазначається показник діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

Сумарне значення графи 15 додатка ТЦ відображається у рядку 2.2 ТЦ додатка КВ до рядка 03 КВ декларації.

Згідно з частиною 1 п. 46.6 ст. 46 Кодексу якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, інвестори (оператори), які зобов’язані відповідно до ст. 336 Кодексу вести податковий облік та сплачувати податок на прибуток підприємств за угодами про розподіл продукції, матимуть можливість подавати декларацію починаючи з 01.01.2022 року.